Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania
w szkołach zaocznych dla dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łomży


Podstawa prawna:
Art. 44s-44za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
System oceniania słuchaczy.

§ 1

 1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności wyrażają oceny, którymi są stopnie szkolne.
 2. Ocena semestralna ustalana jest w skali stopni szkolnych:
  1. niedostateczny – 1,
  2. dopuszczający – 2,
  3. dostateczny – 3,
  4. dobry – 4,
  5. bardzo dobry – 5,
  6. celujący – 6.
 3. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
  1. cząstkowe uzyskane w ciągu semestru z różnych form aktywności słuchacza, określające poziom wiedzy i umiejętności ze zrealizowanej części programu nauczania,
  2. semestralne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności słuchacza.
 4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
  1. stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
   • opanował wiedzę i umiejętności która pozwala na samodzielne rozwiązywanie problemów wykraczających znacznie poza program nauczania przedmiotu w danym semestrze,
   • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danego semestru,
   • proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego semestru,
  2. stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze,
   • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
   • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
   • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  3. stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
   • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
   • poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
   • rozwiązuje, samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
  4. stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
   • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
   • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
   • stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
   • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
   • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
  5. stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
   • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
   • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 2

 1. Ocenę wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie danego przedmiotu nauczania ustala nauczyciel tego przedmiotu w sposób zgodny z ustalonymi kryteriami.
 2. Wszystkie oceny słuchacza są ocenami jawnymi.
 3. Na wniosek słuchacza nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę.
 4. Słuchacz ma prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione prace pisemne.
 5. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami regulaminu nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

§ 3

 1. Słuchacz ma prawo wyrazić chęć do podwyższenia uzyskanej w wyniku klasyfikacji semestralnej oceny z zajęć edukacyjnych.
 2. Warunkiem jest:
  1. zaliczenie wszystkich zajęć edukacyjnych w pierwszym terminie egzaminów semestralnych,
  2. możliwość podwyższenia oceny najwyżej o jeden stopień,
  3. w ciągu semestru słuchacz systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 3. Podwyższenie wyniku może dotyczyć jednych zajęć edukacyjnych w semestrze.
 4. Słuchacz poprawia:
  1. obowiązkową pracę kontrolną lub ćwiczenie nie później niż do ostatniego zjazdu,
  2. egzamin semestralny w terminie ustalonym dla sesji poprawkowej.
 5. Nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje słuchacza o terminie, formie i zakresie obowiązkowej pracy kontrolnej ćwiczenia lub egzaminu.

Egzaminy semestralne.

§ 4

 1. Nauczyciel na początku semestru informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu poprzez:
  1. określenie zakresu wiedzy do opanowania przez słuchaczy w danym semestrze,
  2. podanie źródeł wiedzy (podręczniki, zbiory, atlasy, słowniki, poradniki, zeszyty),
  3. zapoznanie z obowiązującymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  4. określenie tematyki prac kontrolnych i podanie ich terminów,
  5. zapoznaje z kryteriami oceniania z przedmiotu,
  6. podanie terminów egzaminów semestralnych.
 2. W Szkołach CKU obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy:
  1. pisemne prace kontrolne,
  2. ćwiczenia,
  3. egzaminy w formie ustnej i pisemnej.

§ 5

 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne.
 2. Egzaminy semestralne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania na dany semestr.
 3. Słuchacz zostaje dopuszczony do egzaminu semestralnego, jeżeli uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane szkolnym planem nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji oraz wykonał i uzyskał co najmniej oceny dopuszczające z wymaganych prac kontrolnych i ćwiczeń.
 4. Na miesiąc przed przewidywanym terminem egzaminów semestralnych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. W przypadku słuchacza, którzy nie ukończyli 18 lat również jego rodziców (opiekunów prawnych).
 5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, obowiązany jest wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.
 6. Słuchacz, który z usprawiedliwionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminów semestralnych, składa te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
 7. Terminy dodatkowe powinny być wyznaczone po zakończeniu semestru jesiennego, najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego odpowiednio do 31 sierpnia.

§ 6

 1. Słuchacza obowiązują w każdym semestrze egzaminy semestralne pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz egzaminy ustne ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów przewidzianych w planie nauczania.
 2. Tematy semestralnego egzaminu pisemnego lub ustnego opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu na podstawie materiału nauczania obowiązującego w danym semestrze i przedkłada je dyrektorowi Zespołu do zatwierdzenia najpóźniej miesiąc przed egzaminem semestralnym lub egzaminem poprawkowym.
 3. W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe słuchacza obowiązują dodatkowo egzaminy pisemne z jednego przedmiotu zawodowego w semestrach I - IV, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych.
 4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
 5. Wyboru przedmiotów zawodowych zdawanych w formie pisemnej, dla poszczególnych szkół i zawodów, dokonuje Rada Pedagogiczna CKU. Decyzję w tej sprawie należy podać do wiadomości słuchaczy na konferencji informacyjno - organizacyjnej rozpoczynającej semestr.
 6. Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów, uczący w danym semestrze. W uzasadnionym przypadku dyrektor Zespołu może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu.
 7. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej rada pedagogiczna dokonuje klasyfikacji i promocji słuchaczy na semestr programowo wyższy, a w przypadku semestru programowo najwyższego, podejmuje decyzję o ukończeniu szkoły przez słuchacza.

§ 7

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych.
 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia.
 4. Termin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
 5. Słuchacz składa egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z tych zajęć edukacyjnych z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy semestralne. Z pozostałych przedmiotów obowiązuje egzamin ustny.
 6. Ustalona ocena w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 8

 1. Egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych według następujących zasad:
  1. termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchacza przez dyrektora Zespołu co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem,
  2. terminy egzaminów semestralnych planuje Rada Pedagogiczna CKU tak, aby mogły one odbywać się w ciągu ostatnich 1-2 tygodni każdego semestru,
  3. na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 45 minut),
  4. ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z dwóch przedmiotów. 
 2. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią Szkoły.
 3. Na egzaminie semestralnym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów, słowników języków obcych oraz innych pomocy ustalonych przez nauczyciela.
 4. Słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę.
 5. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych w zestawie egzaminacyjnym, który słuchacz otrzymuje w drodze losowania.
 6. Zamiana wylosowanej karty jest niedozwolona.
 7. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi i 20 minut na jej udzielenie.
 8. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających (o 2 więcej).
 9. Nauczyciel egzaminujący wpisuje oceny egzaminacyjne do protokołu egzaminacyjnego, arkusza ocen, indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego.
 10. Ocenione egzaminacyjne prace pisemne przechowywane są w Zespole.
 11. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor Zespołu.

Semestralne klasyfikowanie i promocja słuchaczy.

§ 9

 1. Słuchacz jest klasyfikowany, jeżeli w wyniku egzaminów semestralnych, uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danego semestru.
 2. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w § 5 ust.3 i 4, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 3. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 7, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne słuchacza, Rada Pedagogiczna CKU może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować słuchacza, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na semestr programowo wyższy, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w semestrze programowo wyższym.
 5. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 10

 1. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
 2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
 3. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej CKU może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 11

 1. Słuchaczowi przechodzącemu z innej szkoły do szkół w CKU może być wyznaczony egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych obowiązujących w szkolnym planie nauczania w CKU, które były przewidziane dla semestrów niższych niż ten do którego słuchacz zostaje przyjęty.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony w porozumieniu ze słuchaczem lecz nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, a z technologii informacyjnych, zajęć praktycznych, pracowni i laboratoriów w formie zadań praktycznych.
 4. Z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. Protokół zawiera odpowiednio: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, zadania egzaminacyjne, termin i wynik egzaminu, zwięzłą recenzję odpowiedzi oraz ustalony dla słuchacza, stopień z przeprowadzonego egzaminu. Praca pisemna jest załącznikiem do protokołu.
 5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
 6. Ustalona przez nauczyciela w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 7. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w semestrze, na który słuchacz przychodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 8. Z różnic programowych nauczyciel sporządza protokół stwierdzający sposób ich uzupełnienia.

§ 12

 1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.14, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia”, ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia.
 3. Zwolnienie jest równoważne z otrzymaniem przez słuchacza oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną poprzednio uzyskaną.

§ 13

 1. Dyrektor Zespołu może zwolnić słuchacza szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, czeladnika lub mistrza w zawodzie, w którym się kształci,
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu.
 2. Dyrektor Zespołu może zwolnić słuchacza szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, czeladnika lub mistrza w zawodzie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
  3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci.
 3. Zaświadczenia o których mowa w ust. 1 i 2 słuchacz przedkłada w każdym semestrze, w którym obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
 4. Dyrektor Zespołu zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.
 5. W przypadku zwolnienia w całości lub części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniona w części z praktycznej nauki zawodu”, ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia.
 6. W przypadku zwolnienia o którym mowa w ust. 4 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

§ 14

 1. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 15

 1. Słuchacz ma prawo odwołania się od wszelkich procedur, jego dotyczących w terminie 7 dni do dyrektora Zespołu.

§ 16

 1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora Zespołu, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
 3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dyrektor Zespołu powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor Zespołu,
  2. nauczyciel prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,
  3. 2 nauczycieli z danej lub inne szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 5. Zasady pracy komisji określają odrębne przepisy.
 6. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. Powyższe zasady dotyczą również egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu.

Postanowienia końcowe.

§ 17

 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną CKU i podpisania przez Dyrektora ZCKPiU, a obowiązuje od dnia 01 września 2015 r.