Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 02.11.2022, 11:25
Data zakończenia przetargu: 18.11.2022, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 18.11.2022, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

 

Załącznik nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży

18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń:

 

Lp.

Nazwa

Rok produkcji

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza

(zł)

1.

Spajarka forniru DKNA

1980

III/4/b/601

1.500,-

2.

Frezarka 6E463 - Grawerka

bd

III/4/s/26

1.250 -

3.

Tokarka rewolwerowa typ RH-32

1959

III/4/s/29

850,-

4.

Hamulcomierz bębnowy BHL5 nr fabr. 001638/36K

1991

III/4/s/58

350,-

6.

Frezarka pozioma FU-2

1956

III/4/s/80

1.500,-

7.

Prasa jednokorbowa KD2128 E

1962

III/4/s/82

3.000,-

8.

Tokarka TUE 35x600

1967

III/4/s/95

2.000,-

10.

Strugarka poprzeczna PAB 40

1984

III/4/s/3129

1.500,-

11.

Analizator spalin  AK 8300

bd

III/4/s/3130

100,-

13.

Frezarka pionowa FYC 25

1963

III/4/s/3132

2.500,-

14.

Wiertarka W II 25

1984

III/4/s/3133

1.500,-

15.

Szlifierka do płaszczyzn SPC-20

1965

III/4/s/3134

2.000,-

16.

Półautomat spawalniczy MIG 323

1994

III/4/s/11

500,-

17.

Półautomat spawalniczy MIG 163

1994

III/4/s/12

500,-

18.

Półautomat spawalniczy MIG 353

1994

III/4/s/13

500,-

19.

Prostownik spawalniczy SPF-250

1997

III/4/s/17

500,-

20.

Prostownik spawalniczy SPF-250

1997

III/4/s/18

500,-

21.

Prostownik spawalniczy SPG-250

1997

III/4/s/19

500,-

22.

Nożyce mechaniczne - gilotyna - NTA 3150

1983

III/4/s/85

15.000,-

23.

Frezarka pozioma uniwersalna FU-251

1984

III/4/s/364

2.000,-

26.

Wiertarka słupowa

1989

III/4/s/173

1.750,-

27.

Pilarka przegubowa

bd

VI/23/601

500,-

28.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVB-130

1982

III/4/b/3701

500,-

29.

Żłobiarka do blachy

1961

III/4/  /126

750,-

31.

Strugarka do metalu

1960

III/4/  /228

1.500,-

32.

Szlifierka OND - 350

1962

III/4/  / 229

1.000,-

33.

Tokarka TUE 35x1000

1960

III/4/  /230

2.000,-

34.

Wiertarka kadłubowa   W II 25

1954

III/4/  /18307

2.000,-

35.

Transformator spawalniczy

1970

III/4/  /20329

750,-

36.

Tokarka TUE 40

1962

III/4/  /20340

2.000,-

37.

Szlifierka ostrzałka dwutarczowa SO-300

bd

III/4/  /20343

1.000,-

38.

Szlifierka narzędziowa OU-2

1956

III/4/  /20346

1.500,-

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej maszyny lub urządzenia najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem w Księgowości CKZiU. Podczas dokonywania wpłaty należy podać liczbę porządkową maszyny lub urządzenia, którego wadium dotyczy (wg. powyższego wykazu). Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub przepadnie na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uchyli się od zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do przetargu komisja sprawdzi, czy licytanci wnieśli wadium należytej wysokości.

Informacje dodatkowe o przedmiotach przetargu można uzyskać osobiście lub pod numerem telefony 086-218-27-90 w dni robocze w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie CKZiU w Łomży ul. Przykoszarowa 22.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11.00.

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń będzie miał formę publicznego przetargu ustnego ( licytacji ).

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie: www.zckpiu.pl\BIP.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia  lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ

 

§ 1

Organizatorem przetargu nieograniczonego jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łomży, 18-400 Łomża ul. Przykoszarowej 22.

§ 2

Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie CKZiU ul. Przykoszarowa 22.

§ 3

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń ma formę publicznego przetargu ustnego ( licytacji ).

§ 4

1.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium, wynoszącego 10 % ceny wywoławczej, w terminie do dnia  18 listopada 2022  r. do godz. 10.45  i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wpłaty należy dokonać w Księgowości CKZiU . W dowodzie wpłaty powinien być wpisany liczbę porządkową sprzętu.

2.      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3.      Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.

4.      Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli:

a)      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b)     uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 5

1.      Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcję przewodniczącego.

2.      Komisja pełni swoje obowiązki od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia zatwierdzenia przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży protokołu komisyjnego z przebiegu licytacji.

3.      W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

§ 6

1.      Przewodniczący komisji ogłasza otwarcie przetargu w drodze publicznej licytacji.

2.      Po otwarciu przetargu prowadzący podaje do wiadomości:

a)      regulamin przetargu,

b)     przedmiot  przetargu,

c)      cenę wywoławczą,

d)     termin uiszczenia ceny zbycia,

e)      zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu.

3.      Przewodniczący komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu.

4.      Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje się listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

§ 7

1.      Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

2.      Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny majątku trwałego przeznaczonego do sprzedaży.

3.      Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na: 50 zł.

4.      Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

5.      Po ustaleniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Z chwilą przybicia następuje sprzedaż  majątku trwałego na rzecz nabywcy.

6.      Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, lub w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przeprowadzenia przetargu.

7.      Wydanie maszyny nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przetargu. Demontaż i odbiór maszyny z miejsca jej postoju należy do nabywcy.

§ 8

1.      Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

a)      określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

b)     imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

c)      wysokość ceny wywoławczej,

d)     najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

e)      imię i nazwisko ( firmę ) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,

f)      wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,

g)     wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu,

h)     wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2.      Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

§ 9

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia  lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 086 218 27 90

Opublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 02.11.2022, 11:25
Dokument oglądany razy: 489